Chili Jóga Agria Kft. – Balance Yoga Studio

Adatkezelési Tájékoztató

Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelő megnevezése

Név: Chili Jóga Agria Kft.

Székhely: 3300 Eger, Törvényház u. 4.

Telefon: +3620/442-5029

E-mail: szomszedagnes@gmail.com

Adatvédelmi felelős: Szomszéd Ágnes

Adatvédelmi felelős beosztása: Ügyvezető igazgató

 Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági Társaság.

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  Az adatkezelés célja elsősorban az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A Vendéggel, Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén hírlevél, reklám küldése email formájában;
 • Vagyonvédelem biztosítása.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag a Vendégek, Felhasználók által megadott személyes adatokat, valamint a róluk készült képfevételeket kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

Vendégek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, életkor, jóga foglalkozások látogatásának tervezett gyakorisága és oka, biztonsági kamera felvételei.

Felhasználók: email cím.

Adatkezelési esetek leírása

Szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja/jogalapja

Megőrzési idő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Vendég neve, életkora, email címe, jóga foglalkozások látogatásának tervezett gyakorisága és oka.

Kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:

szolgáltatás/szerződés teljesítése illetve hozzájárulás.

Szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését követő 6 hónapig

A Társaság ügyvezetője, a Szolgáltatást nyújtó munkatárs.

 

Hírlevélre feliratkozás során kezelt adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja/jogalapja

Megőrzési idő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Felhasználó email címe

Kapcsolattartás, hírlevél küldés.

Adatkezelés jogalapja:

hozzájárulás.

Hírlevélről való leiratkozást követő 3 napig

A Társaság ügyvezetője.

 

Biztonsági kamera által készített képfelvétel során kezelt adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja/jogalapja

Megőrzési idő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Közvetlen megfigyelés nélkül a főbejárati folyosón a Vendégtér képi rögzítése

Személy és vagyonvédelem.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek.

3 nap

A Társaság ügyvezetője.

A személyes adatok tárolásának módja

 

A Társaság az adatokat keletkezésük módjának megfelelően a következő szerint tárolja:

 

 1. a) azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat alapján kezel, a fentebb meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja;
 2. b) azokat az adatokat, amelyek elektronikus nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkeztek, elektronikus formában tárolja a fentebb meghatározott időtartam alatt.

A személyes adatkezelésben érintett jogai a Társaság adatkezelésével kapcsolatban

 

A személyes adatkezelésben érintett (Felhasználó, Vendég, Munkatárs) a Társaságtól a fent megjelölt elérhetőségen az alábbiakat kérheti, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak:

 • hozzáférést a személyes adatokhoz;
 • helyesbítést a tárolt személyes adatokon;
 • a személyes adatok törlését;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását;
 • tiltakozást a személyes adatok kezelése ellen;
 • a személyes adatok kikérését és továbbítását egy másik adatkezelőhöz (adathordozhatósághoz való jog)
 • amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásban nyilatkozott, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

 

A fenti kérésekre a Társaságnak 30 napon belül az érintett felé visszajelzést kell adni a kérés teljesítéséről vagy annak elutasításáról (ez esetben indoklással együtt).

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, az alábbiak szerint:

 • panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint
 • jogsértés esetén az illetékes bírósághoz.

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozók közreműködése a szolgáltatás nyújtása, illetve a Társaság gazdasági működésének támogatása miatt szükséges.

Adatfeldolgozó

Végzett tevékenység

Jógastúdió munkatárs

Recepciós tevékenység

Társaság könyvelő szolgáltatója

Könyvelési szolgáltatás

 

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az érintetteket a honlapon való közzététel (www.balanceyoga.hu) valamint a Balance Yoga Stúdió-ban való kifüggesztés útján értesíti.

Eger, 2022.02.08.